Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức, cán bộ hệ thống Dân vận của cấp uỷ từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã, ngày 12-10-1983, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-TU về việc tách Ban Dân vận-Mặt trận, thành lập Ban Dân vận Thành uỷ. Thực tiễn đã ngày càng chứng tỏ quyết định thành lập Ban Dân vận Thành uỷ và ban dân vận cấp uỷ các cấp là kịp thời và đúng đắn.

Trong quá trình tồn tại và phát triển, ở bất cứ hoàn cảnh nào, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng, từ thực tiễn cuộc sống và thông qua các hoạt động của mình, Ban Dân vận Thành uỷ nói riêng, hệ thống dân vận nói chung của Đảng bộ thành phố đã luôn chủ động tham mưu cho Thành uỷ, các cấp uỷ những chủ trương, biện pháp năng động, sáng tạo,nâng cao được vai trò lãnh đạo và tăng cường công tác vận động nhân dân. Bằng tác phong sâu sát cơ sở, sát dân, nắm nguyện vọng chính đáng của nhân dân một cách kịp thời, Ban Dân vận đã tham mưu giúp Thành uỷ tổ chức thực hiện và tổng kết phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", được nhân dân đông tình, được Trung ương ghi nhận và trở thành phương châm của toàn Đảng. Cũng với tinh thần đó, Ban dân vận đã tham mưu, giúp Thành uỷ sớm có những chủ trương đổi mới công tác vận động nhân dân, ban hành những cơ chế, chính sách mới phù hợp với lợi ích của các tầng lớp nhân dân; xây dựng và thực hiện Quy chế phát huy quyền làm chủ của nhân dân; cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa Đảng với các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thực hiện công tác vận động nhân dân.

Hệ thống văn bản

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Hệ thống văn bản