Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1
Trích yếu:
Hướng dẫn Số 16-HD/BDVTU, ngày 13/5/2024 về "tiêu chí đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở"
Ngày ban hành:
13-05-2024
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Số 16-HD/BDVTU ngày 13/5/2024

Hướng dẫn Số 16-HD/BDVTU, ngày 13/5/2024 về "tiêu chí đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở"

hd-16-cham-diem.docx

hd-16-cham-diem-signed.pdf

tieu-chi-cham-dang-bo-cac-quan---huyen.docx

tieu-chi-cham-so---nganh---don-vi-thuoc-ubnd-tp.docx

13-05-2024 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
2
Trích yếu:
Chương trình hành động số 70-Ctr/TU, ngày 11/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) "về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới"
Ngày ban hành:
11-04-2024
Cơ quan ban hành:
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 70-Ctr/TU ngày 11/4/2024

Chương trình hành động số 70-Ctr/TU, ngày 11/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) "về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới"

ctrtu-70-signed.pdf

11-04-2024 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
3
Trích yếu:
Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới và phát triển Trường Đại học Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày ban hành:
10-04-2024
Cơ quan ban hành:
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 12-NQ/TU ngày 10/4/2024

Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới và phát triển Trường Đại học Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

nqtu-12-signed.pdf

10-04-2024 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
4
Số/Ký hiệu:
Trích yếu:
Ngày ban hành:
02-04-2024
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

ctrinh-hn-so-ket-3-nam-kl-01tw.pdf

bc-28-sk-3-nam-kl-01-signed.pdf

02-04-2024 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
5
Trích yếu:
Ngày ban hành:
01-04-2024
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Biểu mẫu Cuộc thi kèm Kế hoạch số 145-KH/BDVTU ngày 01/4/2024

1--mau-thong-tin-du-thi-gui-kem-the-le.docx

2--danh-sach-nop-bai-thi.docx

01-04-2024 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
6
Trích yếu:
Ngày ban hành:
01-04-2024
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Thể lệ cuộc thi kèm Kế hoạch số 145-KH/BDVTU

the-le-kem-kh-145.pdf

01-04-2024 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
7
Trích yếu:
Kế hoạch số 145-KH/BDVTU, ngày 01/4/2024 tổ chức Cuộc thi tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chuyển đổi số năm 2024
Ngày ban hành:
01-04-2024
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Số 145-KH/BDVTU ngày 01/4/2024

Kế hoạch số 145-KH/BDVTU, ngày 01/4/2024 tổ chức Cuộc thi tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chuyển đổi số năm 2024

kh-145-to-chuc-thi-tuyen-truyen-mo-hinh-dvk-signed.pdf

01-04-2024 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
8
Trích yếu:
Quyết định Số 04/2024/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Ban hành Quy chế quản lý bãi tắm biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
19-02-2024
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 04/2024/QĐ-UBND ngày 19/02/2024

Quyết định Số 04/2024/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Ban hành Quy chế quản lý bãi tắm biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng

04qd--signed.pdf

19-02-2024 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
9
Trích yếu:
Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 02/02/2024, của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 
Ngày ban hành:
02-02-2024
Cơ quan ban hành:
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Số 66-CTr/TU ngày 02/02/2024

Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 02/02/2024, của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

ctrtu-66.doc

ctrtu-66-signed.pdf

ctrtu-66-phu-luc.doc

02-02-2024 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
10
Số/Ký hiệu:
Trích yếu:
Ngày ban hành:
02-02-2024
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng - Ban Quản lý Khu Kinh tế - Liên đoàn Lao động thành phố
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

01--chuong-trinh-hoi-nghi.pdf

02--bao-cao-tong-ket.pdf

03--ke-hoach-phoi-hop.pdf

02-02-2024 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng - Ban Quản lý Khu Kinh tế - Liên đoàn Lao động thành phố
11
Trích yếu:
Kế hoạch số 139-KH/BDVTU-CATP ngày 30/1/2024, phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Công an thành phố Hải Phòng thực hiện công tác dân vận năm 2024
Ngày ban hành:
30-01-2024
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng và Công an thành phố Hải Phòng
Số 139-KH/BDVTU-CATP ngày 30/1/2024

Kế hoạch số 139-KH/BDVTU-CATP ngày 30/1/2024, phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Công an thành phố Hải Phòng thực hiện công tác dân vận năm 2024

kh-139-phoi-hop-2024-catp.doc

kh-139-0001.pdf

30-01-2024 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng và Công an thành phố Hải Phòng
12
Trích yếu:
Báo cáo số 251-BC/BDVTU-CATP ngày 30/01/2024, v/v kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy và Công an thành phố năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Ngày ban hành:
30-01-2024
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Số 251-BC/BDVTU-CATP ngày 30/01/2024

Báo cáo số 251-BC/BDVTU-CATP ngày 30/01/2024, v/v kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy và Công an thành phố năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

bc-251-nam-2023-catp.doc

bc-251-0001.pdf

phu-luc.doc

30-01-2024 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
13
Trích yếu:
Kết luận Số 307-KL/TU, ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030
Ngày ban hành:
19-01-2024
Cơ quan ban hành:
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 307-KL/TU ngày 19/01/2024

Kết luận Số 307-KL/TU, ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030

kltu-307-chuan-signed.pdf

19-01-2024 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
14
Trích yếu:
Kế hoạch số 137-KH/BDVTU-BCHQSTP, ngày 19/01/2024 về việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố năm 2024
Ngày ban hành:
19-01-2024
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Số 137-KH/BDVTU-BCHQSTP ngày 19/01/2024

Kế hoạch số 137-KH/BDVTU-BCHQSTP, ngày 19/01/2024 về việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố năm 2024

kh-137-p-hop-bchqs-0001.pdf

kh-137-phoi-hop-nam-2024.doc

19-01-2024 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
15
Trích yếu:
Hướng dẫn Số 15-HD/BDVTU, ngày 18/01/2024 của Ban Dân vận Thành ủy thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024
Ngày ban hành:
18-01-2024
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Số 15-HD/BDVTU ngày 18/01/2024

Hướng dẫn Số 15-HD/BDVTU, ngày 18/01/2024 của Ban Dân vận Thành ủy thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024

hd-t-hien-p-trao-dvk-nam-2024-signed.pdf

pl-01-03.doc

18-01-2024 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
16
Trích yếu:
Kế hoạch Số 135-KH/BDVTU, ngày 02/01/2024 của Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng về công tác dân vận năm 2024
Ngày ban hành:
02-01-2024
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Số 135-KH/BDVTU ngày 02/01/2024

Kế hoạch Số 135-KH/BDVTU, ngày 02/01/2024 của Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng về công tác dân vận năm 2024

kh-135-cong-tac-dan-van-nam-2024.docx

kh-135-cong-tac-dan-van-nam-2024-signed.pdf

02-01-2024 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
17
Trích yếu:
Kế hoạch Số 132-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 27/12/2023 phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2024 của Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày ban hành:
27-12-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố
Số 132-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 27/12/2023

Kế hoạch Số 132-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 27/12/2023 phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2024 của Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố

132-kh-0001.pdf

kh-132-ph-voi-bcsd-2024.doc

27-12-2023 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố
18
Trích yếu:
Công văn số 1275-CV/BDVTU, v/v Phối hợp tuyên truyền và hướng dẫn bình chọn onlinen Cuộc thi tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chuyển đổi số năm 2023
Ngày ban hành:
20-11-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Số 1275-CV/BDVTU ngày 20/11/2023

Công văn số 1275-CV/BDVTU, v/v Phối hợp tuyên truyền và hướng dẫn bình chọn onlinen Cuộc thi tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chuyển đổi số năm 2023

cv-1275--tuyen-truyen--binh-chon-online-cuoc-thi.pdf

ds-bai-chung-khao---chuyen.doc

ds-khong-chuyen.doc

20-11-2023 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
19
Trích yếu:
Ngày ban hành:
24-10-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 280-KL/TU ngày 24/10/2023

kltu-280-signed.pdf

24-10-2023 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hải Phòng
20
Trích yếu:
Quyết định Số 1155-QĐ/TU, ngày 20/10/2023 ban hành Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân (sửa đổi, bổ sung)
Ngày ban hành:
20-10-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 1155-QĐ/TU ngày 20/10/2023

Quyết định Số 1155-QĐ/TU, ngày 20/10/2023 ban hành Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân (sửa đổi, bổ sung)

qdtu-1155.doc

qdtu-1155-signed.pdf

20-10-2023 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
21
Trích yếu:
Thông báo số 27/TB-BDVTU, ngày 19/10/2023 về việc phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo cơ quan Ban Dân vận Thành ủy
Ngày ban hành:
19-10-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Số 27/TB-BDVTU ngày 19/10/2023

Thông báo số 27/TB-BDVTU, ngày 19/10/2023 về việc phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo cơ quan Ban Dân vận Thành ủy

tb-27-phan-cong-nhiem-vu-lanh-dao-ban-nam-2023--19-10--signed.pdf

19-10-2023 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
22
Trích yếu:
Thông báo số 26/TB-BDVTU, ngày 19/10/2023 Giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Ngày ban hành:
19-10-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Số 26/TB-BDVTU ngày 19/10/2023

Thông báo số 26/TB-BDVTU, ngày 19/10/2023 Giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng

tb-26-gioi-thieu-chuc-danh-va-chu-ky-dc-ptb-0001-signed.pdf

19-10-2023 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
23
Trích yếu:
Công văn Số 1068-CV/TU ngày 06/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày ban hành:
06-10-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Công văn Số 1068-CV/TU ngày 06/10/2023

Công văn Số 1068-CV/TU ngày 06/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

cvtu-1068.doc

cvtu-1068-signed.pdf

06-10-2023 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
24
Trích yếu:
Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 18/09/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng v/v Ban hành giá thuê nhà ở khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
18-09-2023
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 32/2023/QĐ-UBND ngày 18/09/2023

Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 18/09/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng v/v Ban hành giá thuê nhà ở khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

di-32-2023-qd-ubndsigned-25263.pdf

18-09-2023 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
25
Trích yếu:
Báo cáo số 217-BC/BDVTU, ngày 15/9/2023 của Ban Dân vận Thành ủy v/v sơ kết công tác dân vận 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Ngày ban hành:
15-09-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Số 217-BC/BDVTU ngày 15/9/2023

Báo cáo số 217-BC/BDVTU, ngày 15/9/2023 của Ban Dân vận Thành ủy v/v sơ kết công tác dân vận 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

bc-217-sk-9th.doc

bc-217-so-ket-cong-tac-dan-van-9-thang-nam-2023-signed.pdf

15-09-2023 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
26
Trích yếu:
Báo cáo số 414-BC/TU, ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
Ngày ban hành:
14-09-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Số 414-BC/TU ngày 14/9/2023

Báo cáo số 414-BC/TU, ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

bctu-414-phu-luc.doc

bctu-414.doc

bctu-414-signed.pdf

14-09-2023 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
27
Trích yếu:
Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 08/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày ban hành:
08-09-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 22-CT/TU ngày 08/9/2023

Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 08/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029

cttu-22.doc

cttu-22-signed.pdf

08-09-2023 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
28
Trích yếu:
Thông báo số 07-TB/BCĐ, ngày 08/9/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng v/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng
Ngày ban hành:
08-09-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 07-TB/BCĐ ngày 08/9/2023

Thông báo số 07-TB/BCĐ, ngày 08/9/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng v/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng

tb-07-0001.pdf

08-09-2023 Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng
29
Trích yếu:
Công văn số 1033-CV/TU, ngày 08/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy v/v bổ sung và lượng hóa một số tiêu chí cơ bản trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm
Ngày ban hành:
08-09-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 1033-CV/TU ngày 08/9/2023

Công văn số 1033-CV/TU, ngày 08/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy v/v bổ sung và lượng hóa một số tiêu chí cơ bản trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm

cvtu-1033.doc

cvtu-1033-signed.pdf

08-09-2023 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
30
Trích yếu:
Kế hoạch số 289-KH/TU, ngày 24/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Ngày ban hành:
24-08-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 289-KH/TU ngày 24/8/2023

Kế hoạch số 289-KH/TU, ngày 24/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

khtu-289.doc

khtu-289-signed.pdf

24-08-2023 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
31
Trích yếu:
Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương
Ngày ban hành:
22-08-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Bí thư Trung ương Đảng
Tài liệu đính kèm:
Số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023

Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương

quyet-dinh-118.pdf

22-08-2023 Ban Bí thư Trung ương Đảng
32
Trích yếu:
Nghị định Số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 Quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ngày ban hành:
21-08-2023
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023

Nghị định Số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 Quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

59-2023-nd-cp-14082023-signed-1.pdf

21-08-2023 Chính phủ
33
Trích yếu:
Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
Ngày ban hành:
16-08-2023
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023

Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

61-cp-signed.pdf

16-08-2023 Chính phủ
34
Trích yếu:
Báo cáo số 390-BC/TU, ngày 25/7/2023 sơ kết giữa nhiệm kỳ kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày ban hành:
02-08-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 390-BC/TU ngày 25/7/2023

Báo cáo số 390-BC/TU, ngày 25/7/2023 sơ kết giữa nhiệm kỳ kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

bctu-390-signed.pdf

02-08-2023 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng
35
Trích yếu:
Báo cáo số 391- BC/TU ngày 25/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”
Ngày ban hành:
25-07-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 391- BC/TU ngày 25/7/2023

Báo cáo số 391- BC/TU ngày 25/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

bctu-391.doc

bctu-391-signed.pdf

25-07-2023 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
36
Trích yếu:
Công điện số 03/CĐ-CT ngày 17/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phòng chống bão số 1 năm 2023
Ngày ban hành:
17-07-2023
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 03/CĐ-CT ngày 17/7/2023

Công điện số 03/CĐ-CT ngày 17/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phòng chống bão số 1 năm 2023

di-03-cd-ct-signed.pdf

17-07-2023 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
37
Trích yếu:
Số 1093-CV/BDVTU, ngày 10/7/2023 về việc thay đổi tổ chức Hội nghị, thay thế Công văn số 1082-CV/BDVTU, ngày 03/7/2023 của Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng về việc mời dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (có các tài liệu Hội nghị kèm theo):
Ngày ban hành:
10-07-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Số 1093-CV/BDVTU ngày 10/7/2023

Số 1093-CV/BDVTU, ngày 10/7/2023 về việc thay đổi tổ chức Hội nghị, thay thế Công văn số 1082-CV/BDVTU, ngày 03/7/2023 của Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng về việc mời dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (có các tài liệu Hội nghị kèm theo):

00--cv-1093-thay-doi-lich-so-ket-6-thang-signed.pdf

01--cv-1082-moi-du-hn-so-ket-6-thang-signed.pdf

02---bao-cao-thanh-uy-361-signed.pdf

03--chuong-trinh-hoi-nghi.pdf

04--noi-dung-goi-y-trao-doi-tai-hoi-nghi.pdf

10-07-2023 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
38
Trích yếu:
Công văn số 1092-CV/BDVTU, ngày 07/7/2023 của Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòngvề việc kiểm tra, giám sát, khảo sát mô hình “Dân vận khéo” 
Ngày ban hành:
07-07-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Số 1092-CV/BDVTU ngày 07/7/2023

Công văn số 1092-CV/BDVTU, ngày 07/7/2023 của Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòngvề việc kiểm tra, giám sát, khảo sát mô hình “Dân vận khéo” 

cv-1092-don-doc-ks-dvk.doc

cv-1092-don-doc-ks-dvk-signed.pdf

07-07-2023 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
39
Trích yếu:
Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc xếp loại công tác dân vận của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022   
Ngày ban hành:
07-07-2023
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 1937/QĐ-UBND ngày 07/7/2023

Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc xếp loại công tác dân vận của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022   

di-1937-qd-ubnd.pdf

07-07-2023 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
40
Trích yếu:
Báo cáo số 363-BC/TU, ngày 20/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Ngày ban hành:
20-06-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 363-BC/TU ngày 20/6/2023

Báo cáo số 363-BC/TU, ngày 20/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

bctu-363.doc

bctu-363-signed.pdf

20-06-2023 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
41
Trích yếu:
Kế hoạch số 265-KH/TU ngày 15/6/2023 sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
Ngày ban hành:
15-06-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 265-KH/TU ngày 15/6/2023

Kế hoạch số 265-KH/TU ngày 15/6/2023 sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

15-06-2023 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
42
Trích yếu:
Kế hoạch số 263-KH/TU ngày 13/6/2023, đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 
Ngày ban hành:
13-06-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Số 263-KH/TU ngày 13/6/2023

Kế hoạch số 263-KH/TU ngày 13/6/2023, đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

khtu-263.doc

khtu-263.doc

khtu-263-signed.pdf

13-06-2023 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
43
Trích yếu:
Chỉ thị số 21/CT-TU, ngày 12/6/2023của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố
Ngày ban hành:
12-06-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 21/CT-TU ngày 12/6/2023

Chỉ thị số 21/CT-TU, ngày 12/6/2023của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố

chi-thi-21.pdf

12-06-2023 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
44
Trích yếu:
Kế hoạch số 256-KH/TU, ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Ngày ban hành:
02-06-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Số 256-KH/TU ngày 02/6/2023

Kế hoạch số 256-KH/TU, ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khtu-256-bieu-mau.doc

khtu-256.doc

khtu-256-signed.pdf

02-06-2023 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
45
Trích yếu:
Chỉ thị Số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày ban hành:
25-05-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Số 22-CT/TW ngày 25/5/2023

Chỉ thị Số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

22-ct-tw-25052023-01.doc

22-ct-tw-25052023-01.pdf

25-05-2023 Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
46
Trích yếu:
Công văn Số 1029-CV/BDVTU ngày 25/5/2023 của Ban Dân vận Thành ủy v/v báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Ngày ban hành:
25-05-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Số 1029-CV/BDVTU ngày 25/5/2023

Công văn Số 1029-CV/BDVTU ngày 25/5/2023 của Ban Dân vận Thành ủy v/v báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

cv-1029-bao-cao-ket-qua-6-thang-gui-qh-va-dutu-signed.pdf

de-cuong-kem-cv--1029-so-ket-6-thang--cac-quan-huyen-.doc

de-cuong-kem-cv-1029-so-ket-6-thang--du-tttu-.doc

phu-luc-kem-cv-1029-so-ket-ctdv-6-thang-2023--1-.xlsx

25-05-2023 Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
47
Trích yếu:
Công văn Số 42-CV/BCĐ ngày 25/5/2023 của Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở  v/v báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện  quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023
Ngày ban hành:
25-05-2023
Cơ quan ban hành:
Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Số 42-CV/BCĐ ngày 25/5/2023

Công văn Số 42-CV/BCĐ ngày 25/5/2023 của Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở  v/v báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện  quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023

cv-42-so-ket-6-thang-nam-2023-gui-don-vi.doc

cv-42-so-ket-6-thang-nam-2023-gui-don-vi-signed.pdf

25-05-2023 Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
48
Trích yếu:
Công văn Số 875-CV/TU ngày 04/5/2023 của Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện Tháng Hành động  vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023
Ngày ban hành:
15-05-2023
Cơ quan ban hành:
Thành ủy Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 875-CV/TU ngày 04/5/2023

Công văn Số 875-CV/TU ngày 04/5/2023 của Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện Tháng Hành động  vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023

cvtu-875.doc

cvtu-875-signed.pdf

15-05-2023 Thành ủy Hải Phòng
49
Trích yếu:
Công văn Số 874-CV/TU ngày 04/5/2023 của Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2023
Ngày ban hành:
15-05-2023
Cơ quan ban hành:
Thành ủy Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 874-CV/TU ngày 04/5/2023

Công văn Số 874-CV/TU ngày 04/5/2023 của Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2023

cvtu-874.doc

cvtu-874-signed.pdf

15-05-2023 Thành ủy Hải Phòng
50
Trích yếu:
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI 
Ngày ban hành:
15-05-2023
Cơ quan ban hành:
Thành ủy Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số 246-KH/TU ngày 10/5/2023

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI 

khtu-246.doc

khtu-246-signed.pdf

15-05-2023 Thành ủy Hải Phòng

Hệ thống văn bản

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Hệ thống văn bản