Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Chủ động nắm tình hình Nhân dân, không để phát sinh  thành điểm nóng trên địa bàn huyện An Lão

Chủ động nắm tình hình Nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng trên địa bàn huyện An Lão

Ngày 22-05-2024 Lượt xem 822

Công tác dân vận có vai trò quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Nắm bắt và định hướng dư luận Nhân dân, dư luận xã hội là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”.

Trong những năm qua, hệ thống dân vận huyện đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức nắm tình hình Nhân dân, thống nhất tư tưởng trong Đảng, phối hợp tham mưu và tham gia giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là trong các vấn đề về giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách đất đai, chính sách an sinh xã hội…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm hơn trong việc tham gia ý kiến, kiến nghị, trao đổi một cách cởi mở, dân chủ, chân tình mang tính xây dựng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Chính quyền; tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân; phát huy dân chủ góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh; đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đạt những kết quả trong công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận Nhân dân kịp thời xử lý vướng mắc nảy sinh trong trong trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống dân vận của huyện thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

1. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 84-NQ/HU, ngày 26/10/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 687-QĐ/HU, ngày 03/3/2022 về quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị tại huyện An Lão. Đây là hai văn bản quan trọng, góp phần định hướng cho hoạt động công tác dân vận của huyện suốt nhiệm kỳ, đồng thời quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện công tác dân vận tại huyện.

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức tiếp xúc đối thoại, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết các ý kiến kiến nghị của Nhân dân

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Nhân dân

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tổ chức đối thoại thường kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Nhân dân ít nhất 2 lần/năm, ngoài ra còn tổ chức nhiều cuộc đối thoại chuyên đề, đối thoại đột xuất để tiếp nhận, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân, nhất là trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ….

Cấp ủy, chính quyền cấp xã chủ động đưa nội dung tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa lãnh đạo với Nhân dân vào chương trình công tác hằng năm; kịp thời ban hành các văn bản tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị các nội dung, điều kiện đảm bảo để tổ chức tiếp xúc, đối thoại đạt hiệu quả. Kết quả từ năm 2020 đến năm 2023, cấp huyện tổ chức được 21 hội nghị, cấp xã tổ chức được 78 hội nghị, tổng hợp được 284 ý kiến kiến nghị, tổng số ý kiến được giải quyết ngay tại các hội nghị là 255 ý kiến, số ý kiến giải quyết sau hội nghị là 23 ý kiến, còn 06 ý kiến đang được giải quyết. Qua đó, góp phần tháo gỡ các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tạo sự khăng khít giữa người đứng đầu các cấp với Nhân dân, kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn và hạn chế phát sinh các vụ việc “nóng”…

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với Nhân dân

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã có lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm, sau các buổi tiếp công dân đã ban hành thông báo kết luận, giải quyết cơ bản các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, được Nhân dân đồng tình. Từ năm 2020 đến 2023, đồng chí Bí thư Huyện  ủy tổ chức tiếp xúc, đối thoại 19 cuộc với 39 vụ việc/71 lượt người, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp xúc, đối thoại 56 cuộc với 85 vụ việc/181 lượt người. Cấp ủy, chính quyền cấp xã định kỳ tổ chức tiếp xúc đối thoại, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đến nay đã đi vào nề nếp, cơ bản giải quyết được các ý kiến, kiến nghị.

Định kỳ 2 lần/năm tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu HĐND huyện với cử tri tại nơi bầu cử để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND huyện ít nhất 1 lần/năm xuống các thôn, tổ dân phố thuộc các đơn vị bầu cử để gặp gỡ, nắm bắt tình hình Nhân dân. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri 17 cuộc, với hơn 4.800 lượt cử tri tham gia, tập hợp hơn 120 ý kiến, kiến nghị của cử tri... Nhìn chung, hầu hết các kiến nghị của cử tri đều được HĐND, UBND các cấp và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả, được cử tri toàn huyện đánh giá cao, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại thôn Chi lai xã Trường Thành

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, hệ thống dân vận huyện thực hiện nắm bắt tình hình Nhân dân bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau (trực tiếp, qua hệ thống thông tin truyền thanh,các nhóm zalo, viber điều hành…), kịp thời tham mưu đề xuất cấp uỷ, chính quyền xem xét giải quyết: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, hệ thống dân vận đã chủ động lập các nhóm zalo, đồng thời chủ động xuống tận cơ sở để thường xuyên thông tin, nắm bắt, định hướng dư luận Nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ngay các phát sinh từ cơ sở, không để tạo thành điểm nóng. Hệ thống dân vận đã có những đề xuất, kiến nghị, giải pháp phù hợp để tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh chỉ đạo có hiệu quả công tác dư luận Nhân dân ở từng địa phương, đơn vị. Qua công tác nắm dư luận Nhân dân trên địa bàn huyện đã có gần 50 vấn đề phản ánh cụ thể (nhất là về các vấn đề đất đai, môi trường, chế độ chính sách, công tác cải cách hành chính, giáo dục, tôn giáo dân tộc…) liên quan đến các phòng, ban, ngành, địa phương trong huyện, trong đó trên 90% vấn đề đã được các phòng, ban, ngành và các địa phương giải quyết, phản hồi.

4. Tăng cường việc nắm thông tin qua mạng thông tin điện tử, xây dựng cơ chế thông tin, giải quyết hai chiều giữa các cấp.

Việc nắm bắt, tổng hợp thông tin về dư luận Nhân dân ngày càng phát huy hiệu quả thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội; đồng thời, huyện tập trung đổi mới theo hướng tăng cường cơ chế phản hồi thông tin. Những vấn đề nổi cộm phát sinh mà dư luận phản ánh được kịp thời gửi đến các đơn vị, địa phương liên quan để tập trung giải quyết hoặc đề xuất xử lý. Kết quả giải quyết được thông tin công khai trên Cổng thông tin của huyện, Đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã thị trấn để người dân nắm rõ và giám sát; tạo sự đồng tình, tin tưởng, đánh giá rất cao trong nội bộ và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Đây cũng là điều kiện giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời nắm bắt những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; chấn chỉnh hoạt động quản lý, điều hành và giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hạn chế tình trạng khiếu kiện, tụ tập đông người.

Bên cạnh đó cấp ủy, chính quyền các cấp còn thường xuyên gặp gỡ, họp mặt cán bộ hưu trí, đại biểu trí thức, đại diện tôn giáo... lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, đồng thời tiếp thu, giải quyết các kiến nghị, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khối dân vận huyện thăm, gặp gỡ Hội thánh tin lành Thượng Trang và giáo xứ Văn Khê

5. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên; tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân trong một số lĩnh vực như: Về cải cách hành chính, về xây dựng nông thôn mới của huyện. Qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã đánh giá thực chất hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính của các xã, thị trấn và của huyện, đánh giá được mức độ đầu tư xây dựng nông thôn mới của huyện…

6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng các phòng ban ngành đoàn thể của huyện thường xuyên xuống thăm nắm cơ sở, làm việc với cấp ủy đảng cấp xã. các đồng chí trưởng thôn, đồng chí bí thư Chi bộ, các hộ dân, các cốt cán tôn giáo …để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là các vụ việc nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân nhằm tuyên truyền vận động các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời kịp thời truyền tải các ý kiến kiến nghị đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, trả lời Nhân dân…

Với sự vào cuộc đồng bộ, chủ động của cả hệ thống chính trị. Công tác dân vận nói chung và việc nắm bắt tình hình Nhân dân trên địa bàn huyện An Lão nói riêng đã thu được nhiều kết quả quan trọng và tích cực, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của huyện đã đạt được, đó là: Huyện An Lão được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, là một trong những huyện đầu tiên trên toàn quốc đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Hai năm liên tục 2021 - 2022 Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đánh giá và công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy An Lão

 

Kết nối

Hệ thống văn bản

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Hệ thống văn bản